Nga skema e naftës  tek karta e fermerit, si do të funksionojë Regjistri i Fermës

Në Fletoren Zyrtar, ditën e sotme është publikuar udhëzimi për krijimin e regjistrit të konsoliduar kombëtar të fermës. Ky udhëzim përcakton rregullat e krijimit dhe të integrimit të të dhënave për fermën.

Regjistri Kombëtar i Fermës ka si qëllim:

a) pasqyrimin dhe gjenerimin e të dhënave për fermat, për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë;

b) unifikimin e të dhënave dhe kompjuterizimin e tyre, duke integruar të dhëna nga sistemi RUDA, skema e naftës për bujqësinë, të dhënat nga administrata tatimore;

c) pajisja e fermerëve me kartë fermeri;

d) përditësimi dhe përmirësimi periodik i bazëssë integruar të të dhënave në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë;

e) aksesi i fermerëve, duke filluar nga regjistrimi,pajisja me kartë fermeri dhe përditësimi i të dhënave;

f) përdorimi i bazës së të dhënave për qëllimestatistikore dhe dhënies së mbështetjes shtetërore për fermerët;

g) kalimi i të dhënave për Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural.

Regjistri Kombëtar i Fermës do të përmbajë të dhëna detyruese që në krijimin e tij, që transferon nga regjistrat rajonalë, si vijon:

a) për pronarin e fermës; emër, atësi, mbiemër; datëlindje; adresa e vendbanimit, numri personal dhe numër telefoni ose adresë tjetër për komunikim; personi fizik: emër, atësi, mbiemër; datëlindje; adresa e vendbanimit, numri personal, NUIS, numër telefoni ose adresë tjetër për komunikim; emri i subjektit, forma e organizimit, selia dhe NUIS, dhe për përfaqësuesin ligjor: emër, atësi, mbiemër; datëlindje; numri personal, numër telefoni ose adresë tjetër për komunikim;

b) kodin e fermës, i cili siguron identifikiminunik të fermës dhe mundëson identifikim të vendndodhjes administrative;

c) vendndodhja e fermës;

d) statusi i fermës në kohë reale.

Regjistri Kombëtar i Fermës do të përditësohet me të dhëna shtesë që transferohen nga regjistrat rajonalë, sipas vetëdeklarimit të aplikuesit ose të administruara në rrugë zyrtare, si vijon:

a) sipërfaqja totale e tokës në fermë, sipërfaqet esecilës parcelë, si dhe lidhja juridike (pronësi, qira, huapërdorje ose një formë tjetër), vendndodhja me hartë kadastrale ose adresë ngastre;

b) vendndodhja e fermës;

c) aktivitetet e fermës me të dhëna përkatëse;

d) mekanika bujqësore me të dhëna mbi çdomjet;

e) përfitimet nga çdo skemë kombëtarembështetëse ose financime nëpërmjet institucio-neve shtetërore;

f) masat administrative të ekzekutueshme;

g) dokumente mbështetës/provues.

Regjistrimi i fermës për herë të parë, pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, bëhet me kërkesë dhe karta e fermerit lëshohet me plotësimin e të dhënave, sipas pikës 4 të udhëzimit. Përditësimi dhe popullimi i të dhënave bëhet me vetëdeklarim ose si veprimtari administrative.

Detyrat e Agjencive të Ekstensionit Bujqësor:

a) sigurimin e plotësimit të regjistrit rajonal metë dhëna të verifikuara dhe në kohë reale;

b) pranimi i aplikimeve nga fermerët dhepopullimi i të dhënave, sipas vetëdeklarimit të fermerit ose sipas informacioneve dhe dokumentacionit të administruar nga sistemet e tjera, si sistemi RUDA, Skemat Kombëtare të Mbështetjes, Skema e Mbështetjes së Naftës në Bujqësi, programi IPARD etj.;

c) lëshimi i kartës së fermerit;

d) popullimi dhe përditësimi i të dhënave;

e) kalimi i të dhënave në mënyrë periodike në Regjistrin Kombëtar të Fermës.

Detyrat e grupit të punës në ministri:

a) sigurimi i plotësimit dhe i përditësimit të Regjistrit Kombëtar të Fermës, sipas përcaktimeve të udhëzimit dhe të dhënave të regjistrit rajonal;

b) garantimi i përdorimit të të dhënave dhekalimi i të dhënave për Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural dhe institucionet e tjera të varësisë;

c) komunikimi me administratën tatimore përshkëmbim të dhënash.

Metodologjia e mbledhjes së të dhënave dhe përditësimi i tyre do të miratohet me urdhër ministri dhe do të zbatohet në të gjithë territorin në mënyrë të unifikuar.

Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, drejtoria e përgjithshme që ka në varësi AREB-et dhe grupet e punës.

Udhëzimi nr. 14, datë 20.10.2020, “Përkrijimin dhe mbajtjen e Regjistrit Kombëtar të Fermës”, shfuqizohet.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

SHPËRNDAJE

Shkruaj nje koment