Rishikimi i historisë, qeveria miraton 100 milionë lekë fond për Akademinë e Shkencave

Qeveria shqiptare ka miratuar në mbledhjen e fundit një fond shtesë për Akademinë e Shkencave për financimin e hartimit e të botimit të tri veprave madhore albanologjike dhe enciklopedike.

Sipas vendimit, këto fonde do të shkojnë për hartimin botimeve si Enciklopedia shqiptare; Fjalori i madh i shqipes dhe Historia e shqiptarëve.

Vendimi:

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.18, DATË 20.1.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E MIRATUAR PËR VITIN 2021 PËR AKADEMINË E SHKENCAVE TË SHQIPËRISË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008,“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 14, të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Pika 1, e vendimit nr.18, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Akademisë së Shkencave, në buxhetin e saj të miratuar për vitin 2021, i shtohet fondi total prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh, i cili detajohet, si më poshtë vijon:

a) 96 000 000 (nëntëdhjetë e gjashtë milionë) lekë në zërin “shpenzime korrente”;

b) 4 000 000 (katër milionë) lekë në zërin “shpenzime kapitale”,

për financimin e hartimit e të botimit të 3 (tri) veprave madhore albanologjike dhe enciklopedike, përkatësisht:

Enciklopedia shqiptare;

Fjalori i madh i shqipes;

iii. Historia e shqiptarëve.”.

Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

SHPËRNDAJE

Shkruaj nje koment