Shterrethimi/ Gjërat që lejohen dhe nuk lejohen nga e hëna

Duke nisur nga dita e hënë, të gjitha aktivitetet do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre nga ora 05:00 e mëngjesit deri në orën 13:00.
Më poshtë lista e të gjitha gjërave që lejohen dhe nuk lejohen nga e hëna:
Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to
Lejohen
Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve
Lejohen
Peshkimi dhe Akuakultura
Lejohen
Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve
Lejohen
Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror
Lejohen
Nxjerrja e mineraleve metalore
Lejohen
Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat
Lejohen
Aktivitete mbështetëse minerare
Lejohen
Përpunimi i produkteve ushqimore
Lejohen
Prodhimi i pijeve
Lejohen
Prodhimi i produkteve të duhanit
Lejohen
Përpunimi i tekstileve
Lejohen
Konfeksionimi i veshjeve
Lejohen
Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure
Lejohen
Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve
Lejohen
Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre
Lejohen
Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara
Lejohen
Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës
Lejohen
Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike
Lejohen
Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike
Lejohen
Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës
Lejohen
Prodhimi i produkteve minerale jometalike
Lejohen
Metalurgjia
Lejohen
Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve
Lejohen
Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë
Lejohen
Prodhimi i paisjeve elektrike
Lejohen
Prodhimi i makinerive dhe paisjeve
Lejohen
Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove
Lejohen
Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit
Lejohen
Prodhimi i mobiljeve
Lejohen
Industri të tjera
Lejohen
Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve
Lejohen
Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar
Lejohen
Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë
Lejohen
Kanalizimet
Lejohen
Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve
Lejohen
Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve
Lejohen
Ndërtimi i ndërtesave
Lejohen
Punime inxhinjerike
Lejohen
Punime të specializuara ndërtimi
Lejohen
Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre
Lejohen
Gomisteri
Mbyllen
Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve
Lejohen
Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve
Lejohen
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve
Lejohen
Qendrat tregtare
Mbyllen
Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
Lejohen
Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore
Mbyllen
Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit
në njësi të specializuara
Lejohen
Shitje me pakicë e karburantit për automjete
Lejohen
Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK)
Lejohen
Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara
Mbyllen
Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore
Lejohen
Shitje me pakicë e sendeve higjeno – sanitare
Lejohen
Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
pllaka
Mbyllen
Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
Lejohen
Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara
Mbyllen
Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara
Mbyllen
Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika
Mbyllen
Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit
Lejohen
Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak
Mbyllen
Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë
Mbyllen
Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë
Mbyllen
Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara
Mbyllen
Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve
Lejohen
Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës
Mbyllen
Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar
Mbyllen
Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara
Mbyllen
Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara
Mbyllen
Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve
Mbyllen
Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure
Mbyllen
Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara
Lejohen
Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara
Lejohen
Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personale
Lejohen
Mjeket popullore/mjekimet
Lejohen
Tregtia me pakicë në lule dhe bimë
Mbyllen
Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla
Mbyllen
Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere
Mbyllen
Mobilje për zyre me pakicë
Mbyllen
Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike
Lejohen
Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit
Mbyllen
Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
ngrohje
Lejohen
Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarak
Mbyllen
Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme
Lejohen
Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore
Mbyllen
Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane
Mbyllen
Ambulantët
Lejohen
Biznes me pakicë me postë ose internet
Lejohen
Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë)
Mbyllen
Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike
Lejohen
Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacione
Lejohen
Transporti ujor I mallrave
Lejohen
Transporti ajror I mallrave
Lejohen
Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin
Lejohen
Aktivitete të postës dhe korrierit
Lejohen
Hoteleri/strultura akomoduese
Lejohen
Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery)
Mbyllen
Aktivitete publikimi
Lejohen
Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës
Lejohen
Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes
Lejohen
Telekomunikacioni
Lejohen
Shërbime të teknologjisë së informacionit
Lejohen
Aktivitete të shërbimit të informacionit
Lejohen
Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve
Lejohen
Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm
Lejohen
Aktivitete të tjera financiare
Lejohen
Aktivitete të pasurive të paluajtshme
Lejohen
Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit
Lejohen
Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit
Lejohen
Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike
Lejohen
Kërkim dhe zhvillim shkencor
Lejohen
Publiciteti dhe kërkimet e tregut
Lejohen
Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike
Lejohen
Aktivitete Veterinare
Lejohen
Aktivitete të marrjes e dhënies me qira
Lejohen
Aktivitete të punësimit
Lejohen
Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit
Lejohen
Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit
Lejohen
Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve
Lejohen
Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve
Lejohen
Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm
Lejohen
Arsimimi
Mbyllen
Aktivitete të shëndetit
Lejohen
Qendra të kujdesit mjekësor
Lejohen
Aivitete të kujdesit social pa akomodim
Lejohen
Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse
Mbyllen
Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore
Mbyllen
Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve
Mbyllen
Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse.
Mbyllen
Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj)
Lejohen
Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë
Lejohen
Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra)
Mbyllen
Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak
Lejohen
Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet
Lejohen
Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
Lejohen
Agjencitë funebre
Lejohen

SHPËRNDAJE

Shkruaj nje koment