MENAXHIMI I PYJEVE/ NË DISKUTIM PROJEKTLIGJI PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE DHE TARIFAVE

0
46

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hedhur për konsultim publik projektvendimin për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jo drusore pyjore.
Në relacionin shpjegues janë vendosur çmimet dhe tarifat për veprimtaritë që zhvillohen në fondin pyjor kombëtar si dhe çmimet për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar apo shpërblimet për dëmet e shkaktuara në fondin pyjor nga shfrytëzimi/përdorimi i tij.

Shkruaj nje koment