Vendimi i Gjykatës Kushtetuese: Kuvendi të plotësojë boshllëkun ligjor për votën e emigrantëve

0
90

Gjykata Kushtetuese ka vendosur të pranojë pjesërisht kërkesën e shoqatës “Diaspora për Shqipërinë e Lirë” sa i takon votës së emigrantëve.

Gjykata nuk ka rrëzuar zgjedhjet, por e cilëson si shkelje kushtetuese faktin që shteti nuk ka plotësuar kushtet ligjore e teknike për votën e emigrantëve.

Kësisoj Kuvendi detyrohet që brenda një viti të plotësojë vakumin ligjor lidhur me këtë problematikë.

Kjo do të thotë që zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk mund të zhvillohen pa votën e emigrantëve.

Kujtojmë që opozita ka akuzuar shpesh mazhorancën për mungesë vullneti lidhur me plotësimin e kushteve për votat që vijnë nga diaspora. 

NJOFTIMI

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë shqyrtoi në seancë plenare mbi bazë të dokumenteve kërkesën e Shoqatës “Diaspora për Shqipërinë e Lirë”, me objekt: “ Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë më 25.04.2021. Deklarimi i Urdhrit nr. 219, datë 19.04.2021 “Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia” si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.”.

Gjykata Kushtetuese, në mbështetje të neneve 131, pika 1, shkronja “a” dhe 134, pika 1, shkronja “h”, të Kushtetutës, si dhe neneve 49, pika 3, shkronja “d”, 51/a, pika 1, shkronja “b” dhe 72 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me shumicë votash ,

VENDOSI:

1.     Pranimin e pjesshëm të kërkesës.

2.     Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve, në zgjedhjet për Kuvendin, për shkak të boshllëkut ligjor.

3.     Detyrimin e Kuvendit për plotësimin e boshllëkut ligjor brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

4.     Pushimin e gjykimit lidhur me Urdhrin nr. 219, datë 19.04.2021 të Ministrisë së Shëndetësisë.

  Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Shkruaj nje koment